STADGAR

§1
Föreningens namn
Föreningens namn är ”SKOINDUSTRIMUSEETS VÄNFÖRENING”

§2
Föreningens ändamål

 • Att stödja Skoindustrimuseet i Kumla i dess strävan att samla, förvara, demonstrera, katalogisera, registrera, vårda och handha maskiner, material och samlingar med anknytning till skoindustrin med kringindustrier samt handel som förekommit.
 • Att vara en resurs för minnen av skobranschen och informera om arbetsmiljöer och övriga arbetsförhållanden i gångna tider och nutid.
 • Att vara ambassadörer för Skoindustrimuseet.
 • Att under trivsamma former vara en samlingspunkt för personer med anknytning till och/eller har intresse för skobranschen.

§3
Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Kumla.

§4
Föreningens styrelse
Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ledamöterna väljs på en tid av två år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre styrelseledamöter så påfordrar. Kallelse ska ske minst 1 vecka innan.
Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Över styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av ordförande och en ledamot.

§5
Hedersmedlem
Som hedersmedlem kan utses sådan medlem som under lång tid på ett mycket hedrande och förtjänstfullt sätt arbetat för föreningens utveckling eller person som på annat sätt gagnat föreningen på ett mycket hedrande sätt. Utnämningen skall ske av en enig styrelse och utnämnandet ske vid ett årsmöte eller annat högtidligt tillfälle.

§6
Styrelsens åliggande
Styrelsen är ansvarig för föreningens angelägenheter och skall verka för att arbetet sker i enlighet med föreningens ändamål.
Styrelsen skall föra räkenskaper över föreningens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter, årligen avsluta räkenskaperna samt inom två månader efter räkenskapsårets slut skall räkenskaperna jämte verksamhetsberättelse tillställas revisorerna för granskning. Räkenskapsåret är kalenderår.

§7
Revisorer
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer med en revisorssuppleant.

§8
Föreningens årsmöte och andra sammankomster
Föreningen sammanträder till årsmöte senast under april månad.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas.

 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av 
  a) ordinarie styrelseledamöter
  b) styrelsesuppleanter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Verksamhetsplan
 • Övriga frågor

Härutöver sammanträder föreningen då styrelsen finner lämpligt eller då minst fyra medlemmar så påfordrar i skriftlig framställning till ordföranden. Kallelse till årsmöte och föreningsmöte med angivande av ärenden som skall behandlas skall tillställas medlemmarna senast tre veckor före mötet. Motionerna skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§9
Ändring av stadgar
Ändring och tillägg till dessa stadgar kan endast ske på föreningens årsmöte med 2/3-dels majoritetsbeslut.

§10
Föreningens upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut med en kvalificerad majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.
Föreningens tillgångar skall vid upplösningen fonderas till Skoindustrimuseets stiftelse. Fonden äger rätt att upplösas efter fem år.