Kumla - mitt i Sverige

Välkommen till några kultursidor från Kumla
Här presenteras dessa föreningar

  • Kumla Släktforskarklubb
  • Kumla-Sannahed Hembygdsförening
  • Yxhultbygdens Kultur o Hembygdsförening
  • Gata Upp & Gata Ner
  • Skoindustrimuseets Vänförening
  • Länk till Hardemo Hembygdsförening

Välj den förening du är intresserad av i menyn ovan

En Bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna till

våra aktiviteter 2023

 

Kumla station ca 1920

Kumla socken, mellan Täby och Mosås i norr, Ekeby i öster, Halsberg i söder, Hardemo och Kräcklinge i vester. Arealen är 0,975 qvadratmil land, 0,044 vatten. Landet sluttar mot Mosjön och Täby-ån, som utgöra nordlig gräns, och dit ett mindre vattendrag går; öfra delen genomstrykes i öster af några utskott från den höjdsträckning, som i norr begränsar Tisarns vatten; i sydvest är sankt, likasom på flera ställen mot östra gränsen; i mellersta delen gå några sandåsar från norr till söder, men mellan dem är mestadels slätt och temligen bördigt; längst ned mot Täby-ån ligger Ekeby måsse. Folkmängden år 1840 var 3238, hushållens antal 659; hemmantalet är 118 3/4 oförmedlade, 114 3/8 förmedlade. Hufvudnäring är åkerbruk, långt utöfver eget behof. -- Landsvägen från Örebro till Öster- och Westergötland går här fram i sydlig rigtning, mestadels utefter en sandås; tvenne mindre vägar gå åt vester till Hardemo, tvenne åt öster till Ekeby, den ena nära Mosjöns södra strand; den andra är den ofta nämda häradsvägen till Skyllersta och Askers härader. Vid landsvägen ligger Blacksta gästgifvaregård, 2 mil från Örebro.

Hämtat från Beskrifning öfver Örebro län / 27. Kumla socken (1849)