BOUPPTECKNINGSREGISTRET

Registreringen grundar sig på domstolsarkivens bouppteckningar i original eller avskrift. Registeruppgifterna i källtroget-fälten skall stämma överens med vad som står i bouppteckningarna. Kompletterande uppgifter är hämtade från kyrkoarkiven, dvs födda, vigda, döda och husförhör. Till en början är hänvisningar ej gjorda på blanketten i vilken källa man hittat uppgiften. Detta innebär att uppgifter som ej står att finna i bouppteckningen men finns på blanketten är funna i kyrkoarkivens böcker.

Blanketterna, som är underlag för dataregistreringen, finns bevarade på Örebro Stadsarkiv.

NORMALISERING AV PERSONNAMN
Normaliserade namnformer anges i Normaliserat-fältet. Normalisering skall endast gälla stavningen, inte namnformerna. Exempelvis normaliseras inte Berit till Birgitta, ej heller Måns till Magnus.

Släktnamn är ej normaliserade.

Nedan anges de fall, där normalisering är gjord.

- Efternamn bildade av faderns förnamn +son/dotter (Andersson, Persdotter) har normaliseras efter nedanstående regler för förnamn

- Förnamn innehållande stumt h, som satts ut i källan, ges i normaliserad form utan detta Ex. Katharina > Katarina, Thomas > Tomas

- Förnamn innehållande k-ljud, vilket i källan stavas med C eller CH, ges en normaliserad form där k-ljudet stavas med K. Ex. Annica > Annika, Cajsa > Kajsa, Carl > Karl, Erich > Erik, Henric > Henrik

- Förnamn innehållande f-ljud, vilket i källan stavas med PH, ges en normaliserad form där f- ljudet stavas med F. Ex. Josephina > Josefina, Philip > Filip, Adolph > Adolf

- Förnamn innehållande v-ljud, vilket i källan stavas med W, ges en normaliserad form där v- ljudet stavas med V. Ex. Swen > Sven, Wilhelm, Wilhelmina> Vilhelm, Vilhelmina

Lista över namn som är normaliserade.

Abram > Abraham Agust, Agusta > August, Augusta
Adolph > Adolf Annica > Annika
Benct, Benkt, Bencta, Benkta > Bengt, Bengta Berndt > Bernt
Brigitta > Brigitta Birgitta > Birgitta
Britta > Brita Cajsa > Kajsa
Carl > Karl Chierstin, Chierstina, Kjerstin > Kerstin
Claes > Klas Danjel > Daniel
Elov > Elof Eric, Erich > Erik
Friedric, Friedrich > Fredrik Gustav, Gustafva, Gustava > Gustav, Gustava
Hindric, Hindrich, Hindrik, Henric > Henrik Jacop, Jacob> Jakob
Jan > Jan Jean > Johan
Joen > Jon John > John
Josephina > Josefina Jöns > Jöns
Jöran > Göran Kajsa, Kayisa, Kaisa, Cajsa > Kajsa
Katharina,Katrina > Katarina Kristin, Kristina Christina > Kristina
Margeta, Margreta > Margareta Maja > Maja
Mariga, Marja > Maria Matts > Mats
Olov > Olof Pehr, Pähr, Pär > Per
Petter > Peter Philip > Filip
Stina > Stina Swen > Sven
Thomas >Tomas Wilhelm, Wilhelmina > Vilhelm,Vilhelmina

De namn som ej förekommer i normaliseringslistan och vi har varit tveksamma till hur de skall normeras har vi följt nättidningen "Rötter"s normalisering av namn. Finns namnen ej där står de kvar precis som de stavas i källan.  

Följande förkortningar har används framför varje arvinge.

far f:
mor m:
son sn:
dotter d:
barn ba:
sonson/sondotter snsn/snd:
dotterson/dotterdotter dsn/dd:
sonbarn snba:
dotterbarn dba:
syster sy:
bror b:
systerson/systerdotter sysn/syd:
syskon syskon:
brorsson/brorsdotter bsn/bd:
systerbarn syba:
brorsbarn bba:
fosterson/fosterdotter fosn/fod:
styvson/styvdotter stsn/std:
kusin k:
övriga övr:
farbror/faster fb/fsy:
morbror/moster mb/msy:
förra giftet fg:
nuvarande gifte ng:
första giftet 1g:
gift med g.m.
före äktenskapet fä:
änka efter äe:
död +
med m.
ej namngiven NN

Har andra släktförhållande funnits är detta utskrivet framför personen.

Exempel:

Änkan Brita Larsdotter dör och efterlämnar sig 3 barn, Olof i äktenskap med den förut avlidne Anders Olofsson , och i nuvarande gifte Anna gift med Per Persson, och Per Larsson. Olof är död men har 2 barn, Jan och Brita varav Brita är död och har en dotter, Eva. Brita var gift med hemmansägaren Jan Olsson.

I fältet "ARVINGAR1" ser registreringen ut på detta sätt :

fg:_m._ Anders_ Olofsson: _sn: _+Olof _snsn:_ Jan_ snd:_ +Brita_ g.m._ Jan_ Olsson_ sndd:_ Eva_ ng: _d: _Anna_ g.m._ Per_ Persson _sn: _Per Larsson
( "_" = mellanslag)

På varje dataregistrerad bouppteckning finns ett underlag med utförligare uppgifter. Detta underlag förvaras på Stadsarkivet i Örebro. Bouppteckningarna i original förvaras på Uppsala Landsarkiv.

Vid avskriften har endast den avlidnes arvingar antecknats.

Nedan finner Du de olika fälten på blanketten i bokstavsordning och vad varje fält kan innehålla.

Anmärkning Dataregistrerat: Om bouppteckningen uppger att den avlidna dött utanför hemorten nämns det i detta fält. Ex. Drunknad på Hjälmaren, avliden i Stockholm.
Om det i klartext har framkommit att personen inte har några bröstarvingar eller att man har misstänkt att arvingar borde funnits har antecknats "inga arvingar nämns".
Ej dataregistrerat: Andra uppgifter som kan vara till nytta för forskaren kan ha skrivits i detta fält. Vid efterforsking i husförhör har födelsedata på den avlidna antecknats. Här kan även stå om arvskifte finns
Annan orsak Om bouppteckningen är gjord på grund av en konkurs eller skilsmässa , har "konkurs" eller "skilsmässa" skrivits i detta fält
Arvingar 1,2 Dataregistrerat: Endast namn och vem de eventuellt är gift med.
= Ej registrerat:I dessa fält har arvingarna placeras ut med namn,
Barn, yrke, vem de är gift med och var de bor (även när plats är okänd)
föräldrar, Vid flera giften med barn inblandade anges från vilket gifte de
barnbarn, kommer från och om det är angivet vem som är fadern/modern
syskon, syskonbarn, Vid numrering av syskon, syskonbarn etc har siffror skrivits
övriga löpande med kolon(:) mellan.
- När en arvinge anges vara död, finns ett kors "†" framför denna. Vid dataregistreringen är dess arvingar registrerade alldeles efter.
- I "övriga"-fältet finns de släktled som ej finns fält för och de arvingar man inte vet hur släktförhållandet till den döde var
Civilstånd Här anges om personen var gift, ogift, änka/ änkling eller skild med bokstäverna "g", "og", "ä" eller "sk"
Dödsdatum I fältet skriver Du det datum som framgår i ingressen med först datum, månad (med bokstäver, förkortat) och år. Ex. "1 Jan 1854"
Vid dataregistreringen:
används endast siffror för ÅÅÅÅ-MM-DD
Efternamn Som efternamn registreras namn som inte är förnamn, således även fadersnamn (ex. Andersson, Persdotter). Finns dubbla efternamn (ex fadersnamn + släktnamn) registreras båda i efternamnfältet. Personer med dubbla efternamn har vid dataregistreringen registrerats med två poster.
För/Efternamn Samtliga förekommande personnamn registreras i första hand enligt källans stavning. Normaliserade namnformer anges i särskilda fält
Födelseuppgift Från och med registreringen av Kumla härad finns fält för födelsedatum och födelseförsamling
Härad Den härad som bouppteckningen är funnen i.
Nummer I fältet anges bouppteckningens ordningsnummer eller pagina (sida) i volymen
Ort-, socken- och stadsnamn Stavningen av namn på orter, socknar och städer är normaliserade
Har en ort eller socken bytt namn, registreras det namn som används i bouppteckningen, men i nystavad form.
Som "ort" anges den plats inom socknen eller staden, vilken i bouppteckningens ingress anges som den avlidnas bostadsort. Om det framkommit i en annan källa att personen är skriven på annan ort inom församlingen och man vid kontroll i husförhör hittat personen där finns denna ort inom parentes efter ortnamnet som fanns i ingressen. Detta gäller också om personen återfinns i annan församling
Tid I fältet anges det år bouppteckningen upprättades
Volym Volymens beteckning (seriens signum + volymnummer)
Yrke/Titel Yrke eller titel anges i fältet i enlighet med källans uppgifter, men med modern stavning och utan att förkortas

 


    Åter till registersidan
    Åter till huvudsidan
   Mail till Kumla Släktforskarklubb

Kumla Släktforskarklubb
Rev. dat. 28 Juni 1999